Програма за портфейлни гаранции на „Българска банка за развитие“ АД в подкрепа на ликвидността на микро-, малки, средни и големи предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19-Програма за възстановяване

За запитвания и допълнителна информация: EuropeanProjects@bacb.bg

Кой може да кандидатства?

Всички категории предприятия, осъществяващи стопанска дейност и регистрирани в България, които търпят неблагоприятни икономическите последици от разпространението на епидемията от COVID 19, включително и големите предприятия до small mid-caps, с параметри до и включително 499 души персонал и едно от следните: до 100 млн. евро сума на актива включително, или до 86 млн. евро приходи от продажби включително.. Мярката е отворена за всички сектори. Прилага се за цялата територия на България.

Какви кредити се отпускат?

  • Оборотно финансиране
  • Инвестиционно финансиране

Максимален срок на кредити: 

до 84 месеца

Краен срок за включване на гаранции в портфейла:  

20.12.2021 г.

Валута: 

лева, евро

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифата на банката

Лихва: 

съгласно Тарифата на банката

Максимален размер:

до 3 000 000лв.

Обезпечение: 

без обезпечение, с изключение на:

  • Лични гаранции, които следва задължително да бъдат предоставени от действителните собственици
  • Както и (ако е приложимо) залози на вземания от сметки по реда на Закона за задълженията и договорите, Закона за особените залози, както и чрез договор за финансово обезпечение , съгласно ЗДФО. Банката приема личните гаранции, предоставени от действителни собственици (чрез съдлъжничество, поръчителство или друга подходяща форма, съгласно вътрешните правила на банката)
  • Банката има възможност да привлича и други съдлъжници/поръчители, но само при условие, че са свързани с действителния собственик лица и/ или  свързани с Кредитополучателя, по смисъла на §1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции (физически и юридически лица)

Срок за одобрение/отказ на кредит

до  5 работни дни след предоставяне на всички изискуеми от банката документи

Срок за предоставяне на възможност за усвояване на средства по кредита

до 10 работни дни след одобрение

Критерии за допустимост на Кредитополучателя

Финансираното предприятие следва да има поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години

 Максимален размер на Кредит към едно лице и свързани лица:

  • Два пъти годишната стойност на разходите за заплати на Кредитополучателя (в това число, социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. (Предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., могат да получат Кредит по Програмата по Новите правила, като максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност, но само след изпълнение изискването за поне три финансови отчета с отчетени приходи от продажби за потенциалните кредитополучатели, поне един от които да показва приключване с печалба)
  • 25 % от общия оборот на Кредитополучателя през 2019 г.