Целта на гаранционната схема е да осигури финансиране на малките и средни предприятия в България чрез механизъм за споделяне на риска.

Кой може да кандидатства?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия

Какви кредити се отпускат?

Кредити за инвестиционни или оборотни цели, както и банкови гаранции

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранцията покрива до 50% от кредитите
  • Облекчени изисквания за обезпеченията
  • По-ниски лихви по кредитите
  • Краен срок за включване на гаранции в портфейла: 30.06.2024 г.

Валута: 

лева, евро

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифата на банката