Портфейлна гаранция с таван на загубите по програма Възстановяване, структуриран и изпълняван в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU  - Фонд мениджър на финансови инструменти в България

Кой може да кандидатства?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирани в България, съгласно действащото законодателство, които търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на Пандемията от Covid-19.

Какви кредити се отпускат?

  • Инвестиционни
  • Оборотни

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранциите по схемата са безплатни за крайният кредитополучател.
  • Гаранцията покрива 80 % от отпуснатите средства.
  • Възможност за по-дълъг гратисен период по главница.
  • Обезпечение –лични гаранции от действителните собственици под формата на съдлъжничество и учредяване на залог на сметки

Минимален и максимален срок на кредити:

от 12 месеца до 84 месеца

Валута:

лева, евро

Такси и комисиони:

съгласно Тарифата на банката

Краен срок за включване на гаранции в портфейла: 

31.12.2023 г.

Предоставеното финансиране по договора се осъществява с подкрепата на Портфейлна гаранция с таван на загубите по Програма „Възстановяване“, структуриран и изпълняван в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., с финансиране като част от отговора на Европейския съюз на пандемията от COVID-19 със средства по линия на REACT-EU