Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“, финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. - Фонд мениджър на финансови инструменти в България

Целта на инструмента/програмата е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на нуждите от ликвидност и/или за преодоляване на  финансови  затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

Кой може да кандидатства?

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирани в България, съгласно действащото законодателство, които търпят неблагоприятни икономически последици от разпространението на Пандемията от Covid-19.

Какви кредити се отпускат?

  • Инвестиционни с възможност за до 24 месеца гратисен период по главница
  • Оборотни с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница
  • Кредити за преодоляване на финансови затруднения, които се дължат и на епидемичния взрив от COVID – 19 или се утежняват от него
  • Няма ограничение относно размера на всеки кредит

Какви са предимствата на програмата?

  • Гаранциите по схемата са безплатни за крайният кредитополучател
  • Гаранцията покрива до 80 % от отпуснатите средства
  • Възможност за по-дълъг гратисен период по главница
  • Обезпечение при гаранция от 80% - Не повече от 60% от приетата от банката стойност

Минимален и максимален срок на кредити:

от 12 месеца до 120 месеца

Гарантираната сума не следва да надхвърля лимитите, определени по правилата за помощ de minimis:

  • 2,93 млн. лева (или 1,46 млн. лева за предприятия, извършващи автомобилни товарни превози) при продължителност на гаранцията от пет години или
  • 1,46 млн. лева (съответно 0,73 млн. лева за предприятия, които извършват автомобилни товарни превози) при продължителност на гаранцията от десет години

Валута: 

лева, евро

Такси и комисиони: 

съгласно Тарифата на банката

Краен срок за включване на гаранции в портфейла: 

08.04.2022 г.

Банката предоставя финансиране при облекчени условия чрез подкрепата на гаранция от страна на Фонд на фондовете. Средствата, необходими за поемане на гаранционния ангажимент, се предоставят по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.