БАКБ АД сключи първото споразумение с ББР АД по програма за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME+ на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции – ЕФСИ на 23.11.2018г.

“Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентост на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020)“

Цел на програмата

да се осигури по–добър достъп до финансиране за МСП през различ­ните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността.

Кредити, гарантирани по програмата COSME+

 • Инвестиционни
  Финансиране на инвестиционни проекти, като покупка на ДМА (машини и оборудване, транспортни средства); изграждане, обновяване на производствени складове, административни площи; покупка на суровини и запаси и други
 • Оборотни 
  Финансиране на оборотните нужди на предприятието – покупка на суровини, материали, стоки, външни услуги, ДДС по инвестиционни проекти и други под формата на овърдрафт, кредитна линия или кредит на вноски
 • Банкови гаранции
  За участие в търг, за добро изпълнение, за плащане и др.

Предимства

 • Облекчени изисквания за обезпечения
 • Без такса за разглеждане на документи
 • Повече възможности за финансиране
 • 0% комисиона за управление при финансиране на „Проекти със социално въздействие“
 • Максималното общо възнаграждение за поемане на ангажимент по Банкова гаранция е до 2% годишно

Лихва:

3M EURIBOR + до 5,7% годишно

Срок да кредита:

 • Минимален срок на кредита – 12 месеца
 • Максимален срок на кредита –до 120 месеца

Гаранционно покритие: 

до 60% от размера на кредита

Валута: 

лева или евро

Размер на кредитите:  

Максимален размер до 150 000* евро или 293 000* лева
*(не повече от 149 999 евро или 292 999 лева включително).

По програмата “COSME+” не се финансира реализацията на проекти по Еврофондовете и/или други донорски програми. Не са допустими и кредити за рефинансиране на съществуващи такива от други финансови институции и от БАКБ АД.